0

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Verwijder als favoriet Opslaan Solliciteer

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Amsterdam (Bekijk op kaart)

 • Overig
 • 32-40 uur
 • Algemeen verpleegkundige
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Beschrijving

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De functie

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige biedt u (crisis)hulpverlening bij psychiatrische, complexe psychosociale stoornissen, vaak in combinatie met maatschappelijke verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking of justitiële problematiek.

 • In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
 • Het vaststellen van de zorgbehoefte en verwijzen naar de reguliere hulpverlening;
 • Het bieden van crisishulpverlening bij acute psychiatrische, complexe psychosociale crisissen, vaak in combinatie met maatschappelijke, somatische, verslavingsproblematiek, LVB of justitiële problematiek, binnen alle leeftijdscategorieën en nationaliteiten;
 • Het opzetten van zorgcoördinatie indien de situatie daar om vraagt;
 • Het bieden van medische en psychiatrische zorg binnen een GV.

Wij vragen

Vanuit jouw functie als sociaal psychiatrisch verpleegkundige ben je sterk in je communicatie naar bijvoorbeeld ketenpartners. Je houdt van de dynamiek in het werkveld en schakelt snel als dat van je gevraagd wordt. Daardoor lukt het je om goed te anticiperen op veranderingsprocessen. Je durft de regie naar je toe te trekken en kan daar op verschillende niveaus over communiceren. Daarnaast ben je stressbestendig en beschik je over het nodige relativeringsvermogen, zodat je altijd de juiste handelingen verricht.

Voor deze functie breng je het volgende mee:

 • Een di­plo­ma in de rich­ting van So­ci­aal Psy­chi­a­tri­sche Ver­pleeg­kun­de (SPV) of in laat­ste fase van af­ron­ding daar­van.
 • Een re­le­van­te gel­di­ge BIG-re­gi­stra­tie
 • Stress­be­sten­dig­heid en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Ana­ly­ti­sche kwa­li­tei­ten en het ver­mo­gen tot het be­den­ken van on­con­ven­ti­o­ne­le op­los­sin­gen;
 • Aan­toon­ba­re werk­er­va­ring bin­nen een GGZ in­stel­ling en er­va­ring in de am­bu­lan­te gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg;
 • Be­kend­heid en af­fi­ni­teit met de doel­groep ver­slaaf­de dak- en thuis­lo­zen
 • Ken­nis van de so­ci­a­le kaart van Am­ster­dam.

Competenties

 • Re­sul­taat­ge­richt
 • Sterk or­ga­ni­sa­to­risch
 • Ster­ke per­soon­lijk­heid
 • In­le­vings­ver­mo­gen
 • Legt mak­ke­lijk con­tac­ten
 • Brug­gen­bou­wer

Wij bieden

Lever een directe bijdrage aan onze maatschappij. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige help je kwetsbare mensen uit de maatschappij om een zo stabiel mogelijk leven te leiden. Je krijgt eerst een contract voor een jaar. Als de klik er tussen jou en ons is, krijg je een vast contract.

Op fulltime basis van een 36-urige werkweek, krijg je:

 • de mo­ge­lijk­heid voor een dienst­ver­band tus­sen de 24 en 36 uur per week
 • een bru­to maand­sa­la­ris tus­sen € 2.885,- en € 4.362,- (sa­la­ris­groep 10).
 • pen­si­oen­op­bouw bij het ABP-pen­si­oen­fonds.
 • flexi­be­le werk­tij­den en thuis­werk­mo­ge­lijk­he­den.
 • een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get van 17,05% op ba­sis van je bru­to jaar­sa­la­ris.
 • de mo­ge­lijk­heid tot een fis­caal aan­trek­ke­lij­ke reis­kos­ten­ver­goe­ding.
 • mo­ge­lijk­he­den om in­ter­ne cur­sus­sen en trai­nin­gen te vol­gen.
 • een te­ge­moet­ko­ming in de kos­ten voor je zorg­ver­ze­ke­ring.
 • een te­le­foon en iPad.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

De organisatie

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste gemeentelijke gezondheidsdienst van Nederland. Onze missie is het actief bewaken en bevorderen van de gezondheid van de mensen om ons heen. Door gezondheidsachterstanden te verkleinen, de zelfredzaamheid te bevorderen en de participatie te verbeteren geven we uitvoering aan deze missie. Met 1.200 medewerkers staan we dag en nacht klaar voor iedereen die hulp nodig heeft.

Geïntegreerde Voorzieningen west is een polikliniek waar door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 december 2021 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Ravic Melessen bereikbaar via 020-555 5838.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Trefwoorden: Verpleegkundige, Sociaalpsychiatrisch, Sociaal Psychiatrisch, SPV, BIG, GGZ Verpleegkundige, Gemeente, Overheid

Gerelateerde vacatures

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!